Sheptytskiy archive

19.12.12


Sheptytskiy archiveUkrayinska Dumka

IN THE LATEST UKRAYINSKA DUMKA (uk)

Great Britain Ukrainian Text